Home   ·   About ISTBI   ·   Committee

1. Personnel Group

Head: Prof. Jianfeng FENG, Prof. Junnan ZHANG

Members: Prof. He WANG, Prof. Shouyan WANG, Ms. Xiaohua XIE, Prof. Xiangyang XUE, Prof. Jie ZHANG, Prof. Xingming ZHAO, Prof. Shanfeng ZHU

Academic Secretary: Dr. Tianye JIA

Executive Secretary: Ms. Dan WANG


2. Academic Committee

Director: Prof. Xiangyang XUE

Deputy Director: Prof. Hongbo YU

Members: Prof. Jianfeng FENG, Prof. He WANG, Prof. Shouyan WANG, Prof. Jie ZHANG, Prof. Xingming ZHAO, Prof. Xiahai ZHUANG

Executive Secretary: Ms. Wenjia DUAN


3. Education Committee

Director: Prof. Xingming ZHAO

Deputy Director: Prof. Shanfeng ZHU

Members: Prof. Weiguo GAO, Prof. Chunhe LI, Prof. Qiang LUO, Prof. He WANG, Prof. Shouyan WANG, Prof. Xiao XIAO, Prof. Xiangyang XUE, Prof. Jie ZHANG, Prof. Xiahai ZHUANG

Executive Secretary: Ms. Sha XU


4. Position Setting and Appointment Management Group

Head: Prof. Jianfeng feng, Prof. Junnan ZHANG

Members: Prof. Peng JI, Prof. Qiang LUO, Prof. He WANG, Prof. Shouyan WANG, Ms. Xiaohua XIE, Prof. Xiangyang XUE, Prof. Jie ZHANG, Prof. Xingming ZHAO, Prof. Shanfeng ZHU

Executive Secretary: Ms. Dan WANG


5. Research Ethics Committee

Director: Prof. Shouyan WANG

Deputy Director: Prof. Hongbo YU, Prof. Jing DING

Members: Mr. Ka LI, Prof. Zhongfa MA, Ms. Guifang SUN, Prof. He WANG, Prof. Huimin WANG, Prof. Shaoshi WANG, Prof. Yajun YANG, Prof. Jie YIN

Executive Secretary: Ms. Ziyi PAN


6. Safety Supervision Group

Head: Prof. Jianfeng FENG, Prof. Junnan ZHANG

Deputy Head: Ms. Xiaohua XIE

Members:

Student: Ms. Yanlei ZHU

Research: Prof. Xiangyang XUE

Research Centers: Prof. He WANG, Prof. Shouyan WANG, Prof. Xiao XIAO, Prof. Qibao ZHENG, Prof. Xingming ZHAO

Office: Mr. Jiajun REN

Safety Officer: Mr. Yiling NI