Home   ·   People   ·   Postdoctoral Fellows   ·   Content
  • Yuchao Jiang
  • Research Direction:
  • Email:yuchaojiang@fudan.edu.cn
  • Website:https://www.researchgate.net/profile/Yuchao-Jiang-5; https://orcid.org/0000-0001-7012-0559
  • Brief Introduction:
  • Achievement:

    [1] Yuchao Jiang, Cheng Luo*, Xin Li, Mingjun Duan, Hui He, Xi Chen, Hang Yang, Jinnan Gong,Xin Chang, Marie Woelfer, Bharat B. Biswal, Dezhong Yao. Progressive Reduction in Gray Matter in Patients with Schizophrenia Assessed with MR Imaging by Using Causal Network Analysis. Radiology. 2018, 287 (2): 633-642

    [2] Yuchao Jiang#, Yingchan Wang#, Huan Huang, Hui He, Yingying Tang, Wenjun Su, Lihua Xu, Yanyan Wei, Tianhong Zhang, Hao Hu, Jinhong Wang, Dezhong Yao, Jijun Wang, Cheng Luo*. Antipsychotics Effects on Network-Level Reconfiguration of Cortical Morphometry in First-Episode Schizophrenia [J]. Schizophrenia Bulletin, 2022, 48(1): 231-240