Home   ·   People   ·   Postdoctoral Fellows   ·   Content
 • Qing MA
 • Research Direction:
 • Email:qingmascnu@gmail.com / qingma@fudan.edu.cn
 • Website:
 • Brief Introduction:
 • Achievement:

  1.Qing Ma, Edmund T. Rolls, Chu-Chung Huang, Wei Cheng, Jianfeng Feng, Extensive cortical functional connectivity of the human hippocampal memory system, Cortex, 2021,147: 83-101.

  2.Qing Ma, Yanqing Tang, Fei Wang, Xuhong Liao, Xiaowei Jiang, Shengnan Wei, Andrea Mechelli, Yong He, Mingrui Xia. Transdiagnostic Dysfunctions in Brain Modules Across Patients with Schizophrenia, Bipolar Disorder, and Major Depressive Disorder: A Connectome-Based Study. Schizophrenia Bulletin, 2019, 46(3):699-712.

  3. Xiaoyi Sun, Jin Liu,Qing Ma, Jia Duan, Xindi Wang, Yuehua Xu, Zhilei Xu, Ke Xu, Fei Wang, Yanqing Tang, Yong He, Mingrui Xia. Disrupted Intersubject Variability Architecture in Functional Connectomes in Schizophrenia. Schizophrenia Bulletin, 2021, 47(3):837-848.

  4.Qing Ma, Biao Huang, Jinhui Wang, Carol Seger, Wanqun Yang, Changhong Li, Junjing Wang, Jieying Feng, Ling Weng, Wenjie Jiang, Ruiwang Huang. Altered Modular Organization of Intrinsic Brain Functional Networks in Patients with Parkinson’s disease. Brain Imaging and Behavior, 2017, 11:430- 443.