• Jian Pu
 • Research Direction:Machine learning and its application
 • Email:jianpu@fudan.edu.cn
 • Website:
 • Brief Introduction:Pu Jian, Ph.D., Young Principal Investigator, focuses on developing machine learning algorithms and its applications in computer vision, autonomous driving, and neuroscience and medicine. He received his Ph.D. from the School of Computer Science, Fudan University, in 2014, and he finished his postdoctoral research at the Institute of Neuroscience, Chinese Academy of Sciences, in 2016. He was an associate professor of the School of Computer Science and Software Engineering, East China Normal University in 2016-2019. He has published more than 20 papers, and the citation in Google Scholar is more than 900 times. The first author papers are published in journals like IEEE Transactions on Medical Imaging, and top conferences of computer science such as IJCAI and ECCV.
 • Achievement:

  [1]Shuchen Kong, Weiwei Shen, Yingbin Zheng, Ao Zhang, Jian Pu, Jun Wang:False positive rate control for positive unlabeled learning.Neurocomputing 367: 13-19 (2019)

  [2]Ao Zhang, Nan Li, Jian Pu, Jun Wang, Junchi Yan, Hongyuan Zha:Tau-FPL: Tolerance-Constrained Learning in Linear Time.AAAI 2018: 4398-4405

  [3]Jian Pu, Jun Wang, Wenwen Yu, Zhuangming Shen, Qian Lv, Kristina Zeljic, Chencheng Zhang, Bomin Sun, Guoxiang Liu, Zheng Wang:Discriminative Structured Feature Engineering for Macroscale Brain Connectomes.IEEE Trans. Med. Imaging 34(11): 2333-2342 (2015)

  [4]Jian Pu, Yu-Gang Jiang, Jun Wang, Xiangyang Xue: Which Looks Like Which: Exploring Inter-class Relationships in Fine-Grained Visual Categorization. ECCV 2014: 425-440

 • 附件【jianpu.jpg】已下载